WolneDni.pl - Noclegi, kwatery, hotele, apartamenty, domki letniskowe, agroturystyki od morza po góry.


Regulamin korzystania z serwisu WolneDni.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. WolneDni.pl są serwisem bezpłatnych ogłoszeń.
1.2. Użytkownik podając swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.3. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
1.4. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Rejestracja

2.1. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane osobowe zgadza się na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez WolneDni.pl zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2.2. WolneDni.pl zastrzegają sobie prawo do kontaktowania się i wysyłania informacji do użytkownika na podany podczas rejestracji adres email oraz drogą telefoniczną.

3. Ogłoszenia

3.1. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi treści pozostające pod ochroną praw patentowych, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.
3.2. Zabronione jest wielokrotne umieszczanie ogłoszeń o tej samej treści.

4. Odpowiedzialność

4.1. Serwis WolneDni.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
4.2. WolneDni.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie oferentów ani za oferowane przez nich usługi w ramach ogłoszeń.
4.3. W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis WolneDni.pl zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
4.4. WolneDni.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą.
a. WolneDni.pl nie ponoszą odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów ogólnodostępne treści zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
b. WolneDni.pl nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu problemy, a w szczególności za działania hakerskie, niezgodne z przeznaczeniem serwisu oraz błędne ustawienia urządzeń komputerowych użytkowników.
4.5. Serwis WolneDni.pl stara się w miarę możliwości weryfikować dane dotyczące ogłoszeń i podejmować odpowiednie działania, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług oferowanych w ramach ogłoszenia.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Serwis WolneDni.pl zastrzega sobie prawo do niezwłocznego kasowania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem.
5.3. Serwis WolneDni.pl zastrzega sobie prawo do edytowania ogłoszeń dodawanych przez użytkowników.
5.2. Serwis WolneDni.pl zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników nie przestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników.
5.4 Serwis WolneDni.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych usług odpłatnych, których zasady prowadzenia będą określały osobne regulaminy.
5.5. Serwis WolneDni.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników bądź zmianę adresu internetowego pod którym jest on opublikowany.
5.6. Serwis WolneDni.pl zastrzega sobie prawo czasowego przerywania działalności witryny, w przypadku awarii, lub innych przyczyn niezależnych od nas, albo przerw wynikających z wymaganych prac techniczno-konserwacyjnych.
5.7. Serwis WolneDni.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych bez podania przyczyny.